iShop GadgetsiShop Gadgets is dé webwinkel voor uw iPod, iPhone en iPad accessoires.http://www.ishopgadgets.nlMijnWebwinkel RSS 2.0 Feed v1.0Opladershttp://www.ishopgadgets.nl/c-1915715/opladers/Macintosh kabelshttp://www.ishopgadgets.nl/c-1741010/macintosh-kabels/Extra'shttp://www.ishopgadgets.nl/c-1741006/extra-039-s/Algemene voorwaardenhttp://www.ishopgadgets.nl/c-1126914/algemene-voorwaarden/Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met iShop Gadgets sluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst Alle aanbiedingen door iShop Gadgets worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website. De foto van het getoonde product kan altijd iets afwijken. iShop Gadgets is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere haar catalogi, mailing of website. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat iShop Gadgets per e-mail een bestelbevestiging aan de koper verzendt. Een bestelbevestiging wordt door iShop Gadgets niet eerder verzonden dan na ontvangst van een door de koper ingevuld bestelformulier. Een bestelling is niet geldig indien iShop Gadgets zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Artikel 3. Prijzen en betalingen Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€). Als op de site of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt iShop Gadgets het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Betaling kan via bankoverschrijving, PayPal of contant bij afhalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van iShop Gadgets. Artikel 4. Levering en verzendkosten De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Mocht iShop Gadgets, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Aan de op deze website genoemde prijzen zal iShop Gadgets voor brievenbuspost €0,99 verzendkosten rekenen. De hiervoor genoemde verzendkosten zijn niet van toepassing op levering aan andere landen dan Nederland en België. Wanneer de koper tijdens de bestelling per ongeluk een incorrect adres heeft ingevoerd en om deze reden de bestelling niet door PostNL geleverd kan worden, is iShop Gadgets hiervoor niet aansprakelijk. Indien de koper is verhuisd en dit niet aan iShop Gadgets kenbaar heeft gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatst aan iShop Gadgets kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. iShop Gadgets is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de koper mocht lijden doordat de levering niet op het gewenste adres heeft plaatsgevonden. iShop Gadgets verpakt bestellingen zorgvuldig waardoor producten tijdens het transport geen schade zouden moeten oplopen. iShop Gadgets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwijning of onverhoop toch schade aan bestellingen die tijdens de verzending door PostNL wordt verricht. Bestellingen worden dezelfde dag verzonden wanneer de betaling door iShop Gadgets is ontvangen. Levering binnen een dag door PostNL is niet gegarandeerd, het is mogelijk dat er vertraging oploopt bij PostNL. iShop Gadgets is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of verkeerd bezorgde poststukken door PostNL. Artikel 5. Defecten -  Retourneren De koper is alleen gerechtigd om binnen 31 dagen na feitelijke levering van de artikelen, na overleg met iShop Gadgets, deze te retourneren indien het product niet functioneert. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het product zal worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal door de verkoper het reeds betaalde bedrag, teruggestort worden op de bank- of girorekening van de koper. Artikel 6. Aansprakelijkheid iShop Gadgets is uitsluitend aansprakelijk voor de door de koper geleden schade indien deze schade aan iShop Gadgets is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van iShop Gadgets komt. iShop Gadgets is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de website. Indien iShop Gadgets toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper, is iShop Gadgets aansprakelijk jegens de koper voor vergoeding van de door de koper geleden schade. iShop Gadgets is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: 1. schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken; 2. redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade als hier bedoeld; 3. redelijke en aantoonbare kosten die de koper maakt ter verkoping of beperking van directe schade als hier bedoeld. De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan hierboven omschreven wordt door iShop Gadgets niet vergoed. Dit betekent dat onder andere in geen geval wordt vergoed gevolgschade zoals onder andere gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en iShop Gadgets is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van iShop Gadgets gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: - oorlog of daarop gelijkende situaties; - oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade; - ziekte van verkoper of personeel van iShop Gadgets; - tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van iShop Gadgets; - maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een vervoers-, import- of productieverbod; - natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen. iShop Gadgets is niet aansprakelijk voor enige schade, die de koper later dan 31 kalenderdagen na ontdekking van die schade aan iShop Gadgets kenbaar heeft gemaakt. Het is de koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat de koper aan iShop Gadgets verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen de koper en iShop Gadgets. Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van iShop Gadgets, dan wel behoren tot het concern van iShop Gadgets en/of die door iShop Gadgets bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen de koper en iShop Gadgets worden gebruikt en die door de koper tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op de bepalingen in deze "Algemene voorwaarden voor levering" beroepen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft iShop Gadgets in geval van overmacht het recht om, na eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door de koper dit  mede te delen. iShop Gadgets is niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Artikel 7. Privacy-statement iShop Gadgets houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van de koper uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens van de koper zullen onder geen omstandigheden aan derden worden verstrekt. Artikel 8. Geschillen iShop Gadgets heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.Screen protectorshttp://www.ishopgadgets.nl/c-1125362/screen-protectors/Kabelshttp://www.ishopgadgets.nl/c-1125357/kabels/Veel gestelde vragenhttp://www.ishopgadgets.nl/c-1121688/veel-gestelde-vragen/Hoe kan ik mijn bestelling betalen?De betaling kunt u doen via bankoverschrijving, met PayPal of contant bij afhalen. Na het selecteren van de gewenste producten volgt u simpelweg de stappen om uw bestelling af te ronden.Wat zijn de verzendkosten van een bestelling?De verzendkosten van een bestelling bedragen altijd €0,99, ongeacht het aantal bestelde producten.Wat is de levertijd van een bestelling?Bestellingen worden altijd binnen 24 uur verzonden. De levertijd hangt af van de bank waarmee u de betaling doet. Maakt u net als ons gebruik van ING, dan wordt uw bestelling dezelfde dag nog verzonden. Maakt u gebruik van een andere bank, dan wordt uw bestelling de volgende dag verzonden. Betaald u met met PayPal, dan wordt uw bestelling dezelfde dag verzonden.Hoe wordt mijn bestelling geleverd?Bestellingen worden geleverd met de brievenbuspost van PostNL. De verzonden bestellingen passen door de brievenbus, u hoeft dus niet aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.Krijg ik garantie op de producten?Wij bieden u een niet goed, geld terug-garantie aan. Bedenkt u zich, dan kunt u het product in de originele, ongeopende verpakking binnen 31 dagen na ontvangst retour sturen. Wilt u een product retour sturen, neem hiervoor dan contact met ons op voor meer informatie. Na de retourzending van het product krijgt u het volledige aankoopbedrag terug. Functioneerd het product binnen een jaar niet meer naar behoren, dan ontvangt u ook het volledige aankoopbedrag terug. Wanneer ontvang ik mijn kortingscode?De kortingscode ontvangt u na de verzending van uw bestelling. Als uw bestelling is verzonden wordt u hierover geïnformeerd per e-mail, in deze e-mail staat ook de kortingscode.Staat uw vraag hier niet tussen?Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via de knop 'Contact' aan de linkerzijde van de pagina. Wij doen ons best om u zo spoedig en goed mogelijk van dienst te zijn.Contacthttp://www.ishopgadgets.nl/c-1121089/contact/Bedrijfsgegevens iShop GadgetsAdres1e Oosterstraat 571211 LA HilversumTelefoonnummer0618027140Via onderstaand formulier kunt u ons een e-mail bericht sturen. Uw bericht wordt zo spoedig mogelijk behandeld.Oordopjeshttp://www.ishopgadgets.nl/c-1121088/oordopjes/Homehttp://www.ishopgadgets.nl/